برئكا انترنئتئ روژانه تو شئى پاران بده ست خوڤه بينى😍

و بوان پاران دشئى بو سيمكارتئ خو فرئكه ى ڤئجا چ سيمكارتا ته كوره ك بيت يان زئن يان اسياسئل يان هه ر خه ته ك

و ئه گه ر ته حيسابا پايپلئش هه بيت تو شئى بو پايپلئ خو فرئبكه ى

برئكا ڤى به رنامه ى هنگ دشئن پارا بده ست خوڤه بينن به رنامه بو هه ردوو سيسته مان يئ به رده سته

ايفون

👇🏻👇🏻👇🏻

اندروئد

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Cod Redeem:- 2348784346