كوهرينا وه لاتئ گوگل پله يئ خو بو ئه مريكا كو بشئى خر تشتا دانلوت بكه ى ل گوگل پله ى و بشئى پارا بكه يه به ر گوگل پله يئ خو سه ناهيترين رئك 100%

فئركارى

ئه و به رنامئت ئه م هه رجه دبينئ ئه ڤه ٢ يه نه

لينكئ دانلوتكرنا ڤپن

This image has an empty alt attribute; its file name is 3B2979F7-AA78-471D-9DF1-2B25102D0D20.jpeg

لينكئ دانلوتكرنا به رنامئ گوهرينا وه لاتئ گوگل پله ى

This image has an empty alt attribute; its file name is 3B2979F7-AA78-471D-9DF1-2B25102D0D20.jpeg