ياريه ما زور خوش ب ئونلاين دهئته كرن رومه كئ دئ ڤه كه ن و ١٠ كه س شئن بچنه دناڤ ڤئجا يان دئ تو بيه بوكژ يان نيشانده ر

ئه ڤ ياريه بو هه ردوو سيسته مان يا هه ى

ايفون

👇🏻👇🏻👇🏻

اندروئد

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻