هيفيا من ئه وه هينگ هه مي مفايی ژڤی فيركاريی بينن بو هه ر پسياره كا وه هه بيتن كومبينتيدا بنفيسن يان نامه كی بو په يجی مه فريبكه ل انستگرامی ببورن ژي بو هه ر كيماسيه كی .