بريكا ڤى به رنامه ى دشئى وئنان ژ تشتا بگرى ئه و ب ئوتوتيكى دئ ره خئت وى بريت و راسته و خو دشئى كوپى بكه ى و شئر بكه ى


لينكئ ڤى به رنامه ى بو هه ردوو سيسته مان

ايفون

This image has an empty alt attribute; its file name is 4E380885-286D-4097-B568-DB2E0A0A4B3C.jpeg

اندروئد

This image has an empty alt attribute; its file name is 3B2979F7-AA78-471D-9DF1-2B25102D0D20.jpeg

دروستگرنا جيمئلى