دئ چه وا وه ل پوبجيئ خو كه ى كو وه ك ئايپاتئ لئبئت مروڤ بخرڤه ديهار بكه ت

اندروئد

This image has an empty alt attribute; its file name is 3B2979F7-AA78-471D-9DF1-2B25102D0D20.jpeg