دئ لڤئرئ هنده ك مواصفاتان بئژم دڤئت كومپيوته را ته ئه و مواصفاته هه بن تا ئه ڤ ياريه دخينيت•ويندوز:-٧ و ٨ و ١٠ وهه ر وه سا ٦٤ بتى بيت رام:- ٤ گئگابايت و سه رداقه بارئ ياريئ:- ٥٩ گئگابايتا ڤئجا محاولئ بكه هاردئ ته تا ٦٤ گئگايان يئ به تال هه بيت دا كو توشى چ مشكيلان نه بى پشتى دانلوت دكه ى