ڤه گوهاستنا داتايان ژ كومپيوته رئ بو موبايلئ و ژ موبايلئ بو كومپيوته رئ

saad mzury 0 Comments

دئ چه وا وئنه و ڤيديويئت موبايلا خو ل موبايلئ ڤه گوهئزى بو كومپيوته رئ و عه كس برئكا ڤى به رنامئ كومپيوته رئ هنگ دشئن وئنه و ڤيديويئت خو…

Continue reading